Kompetens, utveckling, statistik och kommunikation.

KUSK har vuxit fram ur förprojektet ’Kunskapsunderlag för näringsutveckling’ och handlar om att öka kunskapen om förutsättningarna för tillväxt i den gemensamma
gränsregionen Østfold – Västra Götaland. Projektet pågår februari 2011 till december 2013. Projektägare är
Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen och budgeten är på 5,4 miljoner kronor.

Utmaningen

För ett bra arbete för utveckling av gränsregionen skall blicken lyftas över den administrativa riksgränsen. Visioner och strategier behöver analyser som baseras på
statistik för området Sverige/Norge utifrån vår gränsregions specifika behov.

Budskapet

Projektet skall bidra till ett kreativt och kompetent planerings- och visionsarbete för utveckling och tillväxt i gränsregionen.

Vi arbetar med

• Ta fram, visualisera och publicera jämförbar statistik om gränsregionen
• Genomföra utbildningsinsatser om att tolka statistik och använda
visualiserings verktyg, ta fram planeringsunderlag och göra analyser samt
utveckla förmågan att på olika sätt kommunicera och informera
• I ett processinriktat arbete med berörda aktörer bidra med kunskap om
gränsregionen och dess planerings- och tillväxtförutsättningar
• Sprida kunskap om projektet bl.a. genom att delta i och främja samarbete
mellan aktörer i nordiska och europeiska gränsregioner och samverkan med
andra utvecklingsprojekt i området