KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen.

Bakgrund

Att definiera en region kräver en avgränsning och i en gränsregion är det viktigt att inte begränsas av nationella bilder utan istället lyfta blicken över den nationella administrativa gränsen och se den funktionella regionen över riksgräns. Det är en viktig utgångspunkt för detta projekt.

För kunskap om en region över riksgräns krävs att olika nationers kunskapskällor samverkar och att statistik som kunskapskälla harmoniseras och görs jämförbar. I Norden påbörjades under 1990-talet arbetet med att producera gränsregional statistik för Öresundsregionen. År 2002 inleddes ett liknande samarbete mellan Østfold Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. I november 2009 publicerades en nordisk gränsregional statistikdatabas, StatNord. Gränsregional statistik Sverige-Norge från år 2001 finns publicerad i en databas som etablerades genom ett tidigare Interreg-projekt GSA II, www.vgregion.se/grensestatistikk. Rapporter och analyser från detta arbete finns tillgängliga på www.ostfoldanalyse.no/grensestatistikk/index.htm. Liksom det i Öresundsområdet finns behov att i Örestat redovisa statistik anpassad till Öresundsregionens planerings- och analysarbete finns behov att fortsätta arbetet med att uppdatera och utveckla statistiken för området Sverige/Norge utifrån vårt områdes specifika behov.

Perioden juli 2009—juni 2010 pågick ett småprojekt benämnt Kunskapsunderlag för näringslivsutveckling. Syftet var att i ett fyrpartssamarbete i Østfold, Akershus, Värmland och Västra Götaland identifiera intressenter och bedriva förankringsarbete för ett kommande huvudprojekt med syfte att ta tillvara gränsregionens samlade tillväxtpotential. Detta huvudprojekt är ett resultat av arbetet i småprojektet från 2009/2010.

Syfte

Syftet är att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Detta sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistik, utveckla egen analys- och planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningar för tillväxt i gränsregionen.

Projektets olika komponenter

1. Ta fram, visualisera och publicera jämförbar statistik om gränsregionen.
2. Genomföra utbildningsinsatser om att tolka statistik och använda
visualiseringsverktyg, ta fram planeringsunderlag och göra analyser samt utveckla förmågan att på olika sätt kommunicera och informera
3. I ett processinriktat arbete med berörda aktörer bidra med kunskap om gränsregionen och dess planerings- och tillväxtförutsättningar
4. Sprida kunskap om projektet bl.a. genom att delta i och främja samarbete mellan aktörer i nordiska och europeiska gränsregioner och samverka med andra utvecklingsprojekt i området.